Algemene Ledenvergadering 2017

ALV2017

Op donderdag 16 februari werd dit jaar onze ALV gehouden. Leden en donateurs verzamelden zich vanaf 19:30 in De Vier Balken in Haarzuilens.

De agenda van deze ALV zag er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Notulen ALV 2016 en actiepunten
 5. Jaarverslag 2016, inclusief financiële verantwoording
 6. Verslag kascommissie en (her) benoeming kascommissie 2018
 7. Vaststellen begroting 2017 (bijgesloten)
 8. Bestuursvoorstellen inclusief (her)verkiezing bestuursleden
 9. Pauze en invullen stembiljetten
 10. Uitslag stemming
 11. Rondvraag
 12. Sluiting (rond 22:30 uur)

Nieuw dit jaar was de toezending van een uitgebreid jaarverslag over 2016. Dit naast de meer gebruikelijke stukken. Tijdens de vergadering werd daarvan een samenvatting gepresenteerd. Het jaarverslag, conform de jaarverslagrichtlijn C1 voor kleine organisaties, bestond eigenlijk uit twee delen. Een meer algemene verantwoording en een uitgebreide financiele verantwoording. Punt voor punt zijn de verschillende onderdelen toegelicht en vragen daarover beantwoord. Aan de vergadering werden vervolgens een elftal bestuursvoorstellen voorgelegd. Naast een aantal herbenoemingen binnen het bestuur ook de vraag onze hoofdredacteur van de Renograaf Haico Zijlstra als bestuurslid te benoemen. Een flink aantal vragen op het financiele vlak maakten het geheel compleet. Na een schriftelijke stemming werden alle elf voorstellen of unaniem of met overgrote meerderheid aangenomen.

Het verslag van deze goede en constructieve vergadering zal uiteraard aan de leden en donateurs worden toegezonden. In Renograaf 227 zal van de vergadering een samenvatting worden opgenomen.