Algemene Ledenvergadering 2018

ALV2017

Op woensdag 21 februari houden we dit jaar onze ALV. Leden en donateurs zijn vanaf 19:00 uur welkom in De Vier Balken in Haarzuilens. De vergadering begint op 19:30.

De agenda van deze ALV ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Notulen ALV 2017 en actiepunten
 5. Jaarverslag 2017
  1. Toelichting op het verenigingsjaar 2017
  2. Toelichting op de balans en resultaatrekening 2017.
  3. Beantwoording van de schriftelijke vragen.
  4. Verslag van de kascommissie.
  5. Decharge verlenen door de A.L.V. aan het bestuur.
 6. Plannen en begroting verenigingsjaar 2018
  1. Toelichting op de plannen en de begroting voor 2018
 7. Bestuursvoorstellen
  1. Begroting 2018
  2. Aanpassing benoemingsperiode bestuursleden
  3. (her)verkiezing twee bestuursleden
 8. Pauze en invullen stembiljetten. (21.00 – 21.15 uur)
 9. Uitslag stemming
 10. Rondvraag
 11. Sluiting (uiterlijk 22.30 uur)

Het jaarverslag 2017, de begroting 2018 en het verslag van de ALV van 2017 zijn 4 februari via de mail toegezonden. Mocht je dat niet hebben ontvangen, je kunt de secretaris (secretaris@renaultklassiek) vragen dit alsnog toe te sturen.